Privacyverklaring

Artikel 1. Bedrijfsgegevens
De besloten vennootschap Carpe Diem Equestrian Team, gevestigd te (5991 NE) Baarlo aan de Op den Bosch 5a,vertegenwoordigd door Avni Atabek Equestrian Management B.V.en ES Equestrian Team Holding B.V., te dezen vertegenwoordigd door respectievelijk de heer A. Atabek en de heer E. Siyahi,

Artikel 2. Persoonsgegevens
Carpe Diem Equestrian Team B.V. verwerkt persoonsgegevens van u omdat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam;
• Geslacht;
• Geboortedatum;
• Geboorteplaats;
• Adresgegevens;
• Telefoonnummer;
• BSN-nummer;
• Bankrekening;
• Burgerlijke staat;
• Identiteitsbewijs;

Artikel 3. Bijzondere persoonsgegevens
Carpe Diem Equestrian Team B.V. verwerkt bijzondere persoonsgegevens van u omdat u gebruikt maakt van onze diensten en omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Nationaliteit;

Artikel 4. Verwerkingsdoelen/ rechtmatige grondslag
De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:
• Verkopen van paarden/uitvoeren van een koopovereenkomst;
• Training van paarden;
• Beoefening van de paardensport;
• Beveiliging en optimaliseren van de website.

Carpe Diem Equestrian Team B.V. verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende grondslag:
• Toestemming;
• Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
• Noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting;
• Noodzakelijk voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen.

Artikel 5. Bewaartermijn
Carpe Diem Equestrian Team B.V. zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:
• wettelijke grondslag: zeven jaar;
• telefonisch contact: twee jaar;
• informeren over wijzigingen van diensten: twee jaar.

Voor de persoonsgegevens waarvoor wettelijke bewaartermijn gelden houdt Carpe Diem Equestrian Team B.V. zich aan de wettelijke bewaartermijnen.

Artikel 6. Delen met derden
Carpe Diem Equestrian Team B.V. verstrekt jouw gegevens aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Mochten wij jouw gegevens om ndere redenen verstrekken aan derden dan zijn wij verplicht om jou eerst toestemming te vragen. Met organisaties die jouw gegevens verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Carpe Diem Equestrian Team B.V. blijft eindverantwoordelijk voor deze verwerking(en).

De volgende persoonsgegevens worden in ieder geval verstrekt aan derden:
• Voor- en achternaam;
• Geslacht;
• Geboortedatum;
• Geboorteplaats;
• Adresgegevens;
• Telefoonnummer;
• BSN-nummer;
• Bankrekening;
• Burgerlijke staat;
• Identiteitsbewijs;
Deze gegevens worden doorgegeven aan Lenssen Advies en Thijssens Juristen, omdat dit nodig is voor financiële administratie en financiële en juridische advisering.

Artikel 7. Beveiliging
Carpe Diem Equestrian Team B.V. neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende beveiligingsnormen.

Artikel 8. Rechten van betrokkenen
U heeft het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen en/of bezwaar te maken. Maak hiervoor een afspraak bij Carpe Diem Equestrian Team B.V. Het indienen van een klacht is mogelijk bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook heeft u altijd de mogelijkheid om uw toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken. Hiervoor dient u ook een afspraak bij Carpe Diem Equestrian Team B.V. te maken. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Artikel 9. Cookies
Carpe Diem Equestrian Team B.V.
 gebruikt functionele en technische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor het verbeteren van de bezoekerservaring op de website.

Wij bieden cookies aan die permanente cookies om jou met een nieuw bezoek op onze website te herkennen. U kunt uzelf afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Artikel 10. Nieuwsbrief
U kunt uzelf aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. Zo blijft u op de hoogte van onze aanbiedingen, acties en ons nieuws. We hebben algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stellen we samen op basis van uw gegevens, zoals eerdere bestellingen. Dat maakt de nieuwsbrief interessanter voor u. Wilt u geen nieuwsbrieven van ons meer ontvangen, meld u dan af door een e-mail te sturen naar info@carpediemeqt.nl.

Artikel 11. Wijzigingen Carpe Diem Equestrian Team B.V. kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen schriftelijk, dan wel via elektronische weg, worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Aldus opgemaakt en getekend te Baarlo op 1 mei 2018.

Up